Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

ІНСТРУКЦІЯ щодо складання прогнозу бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки

скачати у форматі Ворд                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
Фінансовий відділ Крупецької сільської ради Рівненської області
  35541, Рівненська обл., Радивилівський р-н., село Крупець, вул. Довга, будинок 68, тел. +38(096)-888-84-96,     E-mail: krupetss@ukr.net  Код ЄДРПОУ 44023671  
                                       
                                       
              Н А К А З               
                                       
« 1 » липня 2022 р.               7
                                       
                                       
Про затвердження Інструкції  щодо складання прогнозу бюджету Крупецької сільської територіальної громади  на 2023-2025 роки "                      
                     
                     
                                       
     Відповідно до   статті 751  Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету",  Положення про Фінансового відділу Крупецької сільської ради Рівненської області , затвердженого рішенням сесії Крупецької сільської ради №24   від  07 грудня 2020 року
                                       
Н А К А З У Ю:                            
                                       
1. Затвердити Інструкцію щодо складання  прогнозу бюджету Крупецької сільської територіальної громади  на 2023-2025 роки , що додається. 
2.  Фінансовому відділу Крупецької сільсько ради спільно з головними  розпорядниками бюджетних коштів забезпечити  складання прогнозу бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки згідно з чинним  законодавством.
3. Cпеціалісту І категорії КОВАЛЬЧУК Валентині забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Крупецької сільської територіальної громади.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
Начальник відділу       Людмила ОЛЬШАНСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  начальника

Фінансового відділу

Крупецької сільської ради

від  01 липня 2022 року  № 7

  

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання прогнозу бюджету

Крупецької сільської територіальної громади на 2023-2025  роки

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзацу другого частини першої  статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).

 

2. Ця Інструкція регламентує основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Крупецької сільської територіальної громади (далі – місцевий бюджет), правила оформлення прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків до неї.

 

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

 

4. Прогноз місцевого бюджету складається з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.

 

5. Прогноз місцевого бюджету складається з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

 

6. У прогнозі місцевого бюджету зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків і кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період).

 

7. Усі вартісні показники прогнозу місцевого бюджету в національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа, в іноземній
валюті – у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

 

8. У прогнозі місцевого бюджету код та найменування:

місцевого бюджету зазначаються відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

показників доходів місцевого бюджету, фінансування місцевого бюджету та місцевого боргу зазначаються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету зазначаються відповідно до Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників коштів згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

 

1. Прогноз місцевого бюджету формується щороку.

 

2. Процес формування прогнозу місцевого бюджету здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до вимог бюджетного законодавства.

 

3. Прогноз місцевого бюджету складається на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. Сформований прогноз місцевого бюджету Фінансовий відділ Крупецької сільської ради (далі – Фінвідділ) подає виконавчому комітету Крупецької сільської ради (далі – Виконавчий комітет) не пізніше 15 серпня року, що передує плановому.

 

4. Виконавчий комітет відповідно до норм статті 751 Кодексу забезпечує:

розгляд поданого Фінвідділом прогнозу місцевого бюджету;

схвалення прогнозу місцевого бюджету до 01 вересня року, що передує плановому, в установленому законодавством порядку;

подання у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету  разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Крупецької сільської ради для розгляду у порядку, визначеному радою;

оприлюднення у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету на своїх офіційних сайтах або у інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Із дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

 

5. Прогноз місцевого бюджету у п’ятиденний строк після його схвалення виконавчим комітетом та подання його до Крупецької сільської ради Фінвідділ подає, з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, до Мінфіну для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період.

 

ІІІ. Правила складання прогнозу місцевого бюджету

 

1. Фінвідділ складає прогноз місцевого бюджету згідно з Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, затвердженою наказом Мінфіну.

 

2. Прогноз місцевого бюджету містить текстову частину та додатки, які є невід’ємною складовою частиною цього прогнозу.

 

3. Текстова частина складається з дев’яти розділів, які містять положення, визначені частиною сьомою статті 751 Кодексу, що включають показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет на планований бюджетний період.

 

4. Нумерація розділів та пунктів текстової частини прогнозу місцевого бюджету, а також додатків до прогнозу місцевого бюджету здійснюється у числовій послідовності.

 

5. Додатки заповнюються та додаються до прогнозу місцевого бюджету виключно за наявності інформації, яка міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь якого із додатків, порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, не змінюється, а також зазначається інформація про відсутність таких додатків.

 

6. У прогнозі місцевого бюджету та додатках до нього зазначаються всі передбачені в них відомості (показники).

 

 

 

ІV. Порядок оформлення текстової частини прогнозу місцевого бюджету та додатків до нього

 

1. У розділі I «Загальна частина» зазначається загальна інформація щодо прогнозу місцевого бюджету як документа середньострокового бюджетного планування.

 

2. У розділі IІ «Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку» зазначається інформація щодо стану економічного та соціального розвитку відповідної території та показників, які враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету.

Інформація відображається з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Крупецької сільської територіальної громади, відповідно до яких сформовано прогноз місцевого бюджету, та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу місцевого бюджету.

Фінвідділ визначає перелік показників, які відображаються у цьому пункті, що має розкривати інформацію про сукупність усіх показників, які використано під час підготовки показників прогнозу місцевого бюджету.

 

3. У розділі ІІІ «Загальні показники бюджету» описується узагальнена інформація щодо показників місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена у додатку 1 до прогнозу місцевого бюджету.

Показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, за наявності умов, визначених частиною другою статті 751 Кодексу.

 

4. У розділі ІV «Показники доходів бюджету» описується інформація щодо показників дохідної частини місцевого бюджету на середньостроковий період, що відображена в додатку 2 до прогнозу місцевого бюджету.

 

5. У розділі V «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» описується інформація щодо надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов’язаних зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, що відображена у додатках 3, 4 та 5 до прогнозу місцевого бюджету.

 

6. У розділі VІ «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету» описується інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена в додатку 6 до прогнозу місцевого бюджету.

 

7. У розділі VІІ «Бюджет розвитку» описується інформація щодо капітальних видатків місцевого бюджету у середньостроковому періоді, що наведена в додатках 9, 10 до прогнозу місцевого бюджету.

 

8. У розділі VІІІ «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами» зазначається інформація щодо міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів, зокрема:

відображається інформація щодо мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації (спільне фінансування, утворення комунальних підприємств тощо);

відображається інформація щодо підстав та цілей отримання міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що наведена у додатку 11 до прогнозу місцевого бюджету;

відображається інформація щодо підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам, що наведена в додатку 12 до прогнозу місцевого бюджету.

 

9. У розділі IX «Інші положення та показники прогнозу бюджету» зазначаються інші показники і положення прогнозу місцевого бюджету, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період.

Також зазначається інформація щодо наявності/відсутності додатків до прогнозу місцевого бюджету.

 

10. Додаток 1 «Загальні показники бюджету» містить інформацію щодо доходів (з міжбюджетними трансфертами), фінансування, повернення кредитів та усього за розділом І (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) та видатків (з міжбюджетними трансфертами), надання кредитів та усього за розділом ІІ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг доходів у графах 3 – 7 у рядках «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеним у додатку 2 у графах 3 – 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг фінансування у графах 3 – 7 у рядках «Фінансування, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам фінансування, зазначеним у додатку 3 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг повернення кредитів у графах 3 – 7 у рядках «Повернення кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам повернення кредитів, зазначених у додатку 8 у графах 3 – 7 у рядках «Повернення кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг видатків у графах 3 – 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів, зазначеним у додатку 6 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг надання кредитів у графах 3 – 7 у рядках «Надання кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам надання кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 – 7 у рядках «Надання кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Показники, зазначені у розділі І додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі ІІ додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

11. Додаток 2 «Показники доходів бюджету» призначений для наведення детальної інформації щодо показників за основними видами доходів бюджету (з деталізацією до четвертого рівня ієрархії). Цей додаток містить загальні показники доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів і складається з трьох розділів:

у розділі І «Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)» відображаються податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; цільові фонди за спеціальним фондом;

у розділах ІІ, ІІІ відображаються надходження трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів з розподілом за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг доходів, що надходять до місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) (рядок «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету (рядок «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з інших місцевих бюджетів (рядок «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі:»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Сума показників міжбюджетних трансфертів, зазначених у додатку 2 у розділах ІІ та ІІІ (сума рядків «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі») у графах 3 – 7, має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 11 (рядок «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:») у графах 3 – 7.

У рядку «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:» у графах 3 – 7 зазначається загальний обсяг доходів місцевого бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та розраховується як сума рядків «УСЬОГО за розділом І», «УСЬОГО за розділом ІІ» та «УСЬОГО за розділом ІІІ».

Загальний обсяг доходів місцевого бюджету, зазначений у додатку 2 у графах 3 – 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», має дорівнювати обсягу доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеному у розділі І додатка 1 у
графах 3 – 7 у рядках «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Показники доходів, справляння яких контролює орган місцевої влади, розраховуються самостійно на основі фактичних надходжень звітного року, очікуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцій справляння таких надходжень на конкретній території та з урахуванням змін в податковому законодавстві.

Для отримання показників доходів, справляння яких не контролюють органи місцевої влади, фінансові органи звертаються за інформацією до відповідних територіальних органів, які відповідають за справляння таких надходжень.

 

12. Додаток 3 «Показники фінансування бюджету» містить інформацію щодо показників фінансування місцевого бюджету, місцевого боргу та реалізації боргової політики на місцевому рівні, де зазначаються показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди). Показники у додатку 3 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном.

У розділі І зазначається обсяг внутрішнього та зовнішнього фінансування за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами;

у розділі ІІ – обсяг фінансування за борговими та активними операціями за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг фінансування за типом кредитора у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам фінансування за типом боргового зобов’язання у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд» та показникам, зазначеним у пункті 2 розділу І додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «Фінансування, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

13. Додаток 4 «Показники місцевого боргу» містить інформацію про обсяг місцевого боргу (зовнішнього/внутрішнього). У додатку зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та/або зовнішнього) боргу за спеціальним фондом. Показники у додатку 4 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

 

14. У додатку 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» зазначаються показники гарантованого місцевою радою боргу на кінець періоду та планові обсяги надання місцевих гарантій (за роками):

у розділі І – обсяг гарантованого боргу (на кінець періоду) з розподілом на внутрішній та зовнішній;

у розділі ІІ – обсяг надання місцевих гарантій з розподілом на обсяг надання внутрішніх та зовнішніх гарантій.

Показники обсягу внутрішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій зазначаються у національній валюті.

Показники обсягу зовнішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій в іноземній валюті – у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

У графі 1 зазначається порядковий номер;

у графі 2 – найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Під час підготовки пропозицій щодо залучення додаткових коштів до місцевого бюджету чи надання додаткових місцевих гарантій слід враховувати необхідність дотримання принципу збалансованості місцевого бюджету на середньостроковий період.

 

15. Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів» містить інформацію щодо розподілу граничного обсягу витрат та надання кредитів за головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами на середньостроковий бюджетні періоди.

У графі 1 зазначається код згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 2 – найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «УСЬОГО, в тому числі:» у графах 3 – 7 зазначається сума видатків за всіма головними розпорядниками місцевого бюджету, яка має дорівнювати сумі видатків загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Показники, зазначені у додатку 6 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО, в тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі ІІ додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

16. У додатку 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» зазначаються показники видатків місцевого бюджету, включаючи показники трансфертів іншим бюджетам.

У додатку 7 видатки слід зазначати за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету без детального розподілу за бюджетними програмами.

Міжбюджетні трансферти, які планується надавати іншим бюджетам (державному та місцевим), також слід зазначати без розподілу за видами та програмами, проте окремим рядком необхідно зазначити (у разі наявності) реверсну дотацію.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Показники міжбюджетних трансфертів, зазначені у додатку 7 у графах 3 – 7 у рядках «9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», мають дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, визначеним у додатку 12 у графах 4 – 8 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати загальному обсягу видатків, зазначеному у додатку 1 у графах 3 – 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

17. Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» містить інформацію щодо показників кредитування бюджету, визначених у межах загальних граничних показників надання кредитів з місцевого бюджету, за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

У додатку 8 зазначається інформація щодо повернення/надання кредитів та інформація щодо результатів кредитування за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг повернення кредитів у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів пункту 3 розділу І додатка 1.

Обсяг надання кредитів у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам надання кредитів пункту 2 розділу ІІ додатка 1.

 

18. Додаток 9 «Показники бюджету розвитку» містить показники надходжень та витрат бюджету розвитку на середньостроковий період.

У графі 1 зазначається порядковий номер показника;

у графі 2 – найменування показника;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

 

19. Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів» містить інформацію щодо вкладень бюджету, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період, у розрізі інвестиційних проектів.

У графі 1 – код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 2 – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 – найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 4 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 5 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 6 – загальна вартість проекту;

у графі 7 – (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 9 – 11 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;

у графі 12 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового періоду, розрахований у відсотках.

 

20. У додатку 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати сумі показників трансфертів, зазначених у розділах ІІ та ІІІ додатка 2 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі» відповідно.

 

21. У додатку 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів до інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 – код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету;

у графі 2 – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 – найменування трансферту / найменування бюджету –отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 4 – 8 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 7 у графах 3 – 7 у рядках «9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

 Начальник Фінансового відділу                            Людмила ОЛЬШАНСЬКА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь