Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

Підготовка бюджетних запитів на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фінансового відділу

Крупецької сільської  ради

03 жовтня 2022 року № 14

018 р. за №

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік

 

І. Загальні положення

  1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проєкту місцевого бюджету на плановий бюджетний період (далі – проєкт місцевого бюджету), встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливлюють розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни та, як наслідок, бюджетних показників на середньостроковий період. Тому до бюджетного законодавства внесено ряд змін, зокрема призупинено дію статті 751 Бюджетного кодексу України та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів (Закон України від 15.03.2022 №2134-IX «Про внесення змін до розділу VI. «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України).

 

  1. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до Фінансового відділу Крупецької сільської ради  (далі – Фінансовий відділ) у паперовому та електронному вигляді за допомогою програмного забезпечення АІС "LOGICA" за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (із змінами):

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2023 рік загальний, Форма 2023-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2023 рік індивідуальний, Форма 2023-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2023 рік додатковий, Форма 2023-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

  1. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.
  2. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до цілої.
  3. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення Фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку встановлюються Фінансовим відділом головним розпорядникам, а також підтвердні документи та матеріали  (детальні розрахунки,штатні розписи та розрахунки до них, вимоги відповідних договорів, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проєктно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).
  4. Бюджетний запит складається на плановий 2023 рік з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та інших обмежень, які щороку доводяться Фінансовим відділом до головних розпорядників.
  5. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються Фінансовим відділом на основі:

основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період;

прогнозу економічного і соціального розвитку України та Рівненської області на плановий бюджетний період.

  1. Розрахунок граничних обсягів видатків здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників        І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі – Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

  1. Граничний обсяг видатків доводиться Фінансовим відділом до головного розпорядника загальними сумами, що дає можливість головному розпоряднику здійснити їх розподіл за функціями та бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямків своєї діяльності.
  2. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий період.
  3. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.
  4. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий період.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

  1. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України», та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції – для зазначення показників на плановий період.

  1. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до Фінансового відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту місцевого бюджету.
  2. У разі, якщо головний розпорядник у межах доведених Фінансовим відділом граничного обсягу показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.
  3. Для врахування гендерних аспектів під час складання бюджетних запитів на 2023 рік головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно використовувати Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства  фінансів  України від 02.01.2019 № 1, а також керуватися нормативно-правовими актами, які регулюють питання гендерної рівності, та іншими документами.
  4. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.
  5. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проєкту місцевого бюджету Фінансовий відділ проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками коштів.

За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи Фінансового відділу (з урахуванням закріплених бюджетних програм) надають інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику Фінансового відділу.

1.19. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник Фінансового відділу відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України,  приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Крупецької сільської  ради.

1.20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, Фінансовий     відділ  може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

1.21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів

на плановий період

 

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність осіб з інвалідністю, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам Фінансовим відділом, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

  1. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий бюджетний період здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

  1. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий період здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

  1. Обсяг надання кредитів на плановий бюджетний період визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).
  2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проєктів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.
  3. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.
  4. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом видатків.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

  1. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.
  2. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого             2002 року № 228 (із змінами).

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий бюджетний період здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

IIІ. Порядок заповнення Форми-1

 

  1.  Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу за бюджетними програмами. У Формі-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку територіальної громади і визначена планами його діяльності на плановий бюджетний період, цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення, здійснюється розподіл видатків за бюджетними програмами.
  2. Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

         3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) (далі – Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету), код за ЄДРПОУ, код бюджету згідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1539 (із змінами).

У пункті 2 Форми-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації політики виконавчих органів у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

         чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

3.4. У пункті 3 зазначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету і показники їх досягнення.

3.5. У пунктах 4 та 5 Форми-1 зазначаються видатки/надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1 – 4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (із змінами), відповідальний виконавець бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків бюджету, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня  2011 року № 11 (із змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду (спеціального фонду) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 7 (проєкт) – розподіл прогнозного обсягу видатків;

у графі 10 – номер цілі державної політики.

 

IV. Порядок заповнення Форми-2

 

  1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.
  2. При заповненні Форми -2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

4.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код за ЄДРПОУ.

4.4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

         4.5. У пункті 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) (далі – Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету), код бюджету згідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1539 (із змінами).

         4.6. У пункті 4 Форми-2 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 1 – мета бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України               10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами).

         Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

         4.7. У пункті 5 Форми-2 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

         власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15 Форми-2. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

         Інші доходи спеціального фонду, визначені рішеннями Крупецької сільської  ради про місцевий бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 підпункту 1 пункту 5 (проєкт) – прогнозні надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

         4.8. У пункті 6 Форми-2 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпункту 1 та графі 4 підпункту 2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 та графі 7 підпункту 2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 підпункту 1 та графі 8 підпункту 2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 підпункту 1 та графі 11 підпункту 2 (проєкт) видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу IІ цієї Інструкції;

у графі 12 підпункту 1 та графі 12 підпункту 2 (проєкт) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу IІ цієї Інструкції;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1  пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1  пункту 5 Форми-2.

         4.9. У пункті 7 Форми-2 наводиться перелік основних напрямів використання бюджетних коштів головного розпорядника у кожній сфері за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період:

у графі 3 (звіт) – касові витрати або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (звіт) – касові витрати або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (звіт) – касові витрати бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 9 (затверджено) – бюджетні асигнування бюджету розвитку спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 (проєкт) – витрати або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12 (проєкт) – витрати або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 13 (проєкт) – витрати бюджету розвитку спеціального фонду на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 6 або рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий бюджетний період із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

         4.10. У пункті 8 Форми-2 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648 (із змінами).

Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 945/18240 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 956/30824 (із змінами), спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698 (із змінами), наказу Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/32137, спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 952/18247, наказу Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 року за № 1610/29740 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами).

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати трьох.

У графі «Джерело інформації» підпункту 1 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

         4.11. У пункті 9 Форми-2 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

         4.12. У пункті 10 Форми-2 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць у попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 01 червня поточного року;

у графах 11, 12 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий бюджетний період.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9 Форми-2.

         4.13.У пункті 11 Форми-2 наводяться галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у звітному, поточному та плановому періодах (підпункт 1):

у графі 2 підпункту 1 та графі 2 підпункту 2 зазначається назва галузевої програми;

у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 – зазначається нормативно-правовий акт, яким затверджена галузева програма, та дата її затвердження.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8 і 11, 12 підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 7, 8 і 11, 12 підпункту 2 пункту 6.

         4.14. У пункті 12 Форми-2 наводяться об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, у звітному, поточному, плановому бюджетних періодах:

у графі 1 зазначаються найменування обєкта відповідно до проєктно-кошторисної документації;

у графі 2 – строк реалізації обєкта (рік початку і завершення);

у графі 3 наводиться загальна вартість обєкта;

у графі 4 – касові видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 – бюджетні асигнування спеціального фонду (бюджет розвитку), затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 – видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на плановий бюджетний період;

у графах 5, 7, 9 зазначається рівень будівельної готовності обєкта на кінець бюджетного періоду у відсотках.

         4.15. У пункті 13 Форми-2 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий бюджетний період.

Наведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проєкту місцевого бюджету та пояснювальної записки до проєкту місцевого бюджету.

         4.16. У пункті 14 Форми-2 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1, 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість за загальним фондом за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість за загальним фондом на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 1 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 1 пункту 6 або у графі 3 підпункту 2 пункту 6;

у графах 5 та 6 підпункту 1 – кредиторська заборгованість за загальним фондом на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 – зміна кредиторської заборгованості за загальним фондом протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 1 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:

графа 3 підпункту 2 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 2 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість за загальним фондом на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 2 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки місцевого бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 1, 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та плановому бюджетних періодах за загальним фондом в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом, тенденція щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість за загальним фондом за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість за загальним фондом на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 3 – дебіторська заборгованість за загальним фондом на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 3 – очікувана дебіторська заборгованість за загальним фондом на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 3 – причини виникнення дебіторської заборгованості за загальним фондом та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції щодо заходів з упорядкування зобов’язань за загальним фондом у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями за загальним фондом у попередньому та поточному бюджетних періодах.

         4.17. У пункті 15 Форми-2 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий бюджетний період;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проєктів);

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проєктів) та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня        2014 року за № 1103/25880 (із змінами).

 

V. Порядок заповнення Форми-3

       5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий бюджетний період і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг видатків та індикативних прогнозних показників.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються Фінансовим відділом Крупецької сільської  ради в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

5.2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код за ЄДРПОУ.

5.3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

         5.4. У пункті 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету згідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2009 року № 1539 (із змінами).

5.5. У пункті 4 Форми-3 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому бюджетному періоді у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 1, 2 пункту 4 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначається сума збільшення граничного обсягу.

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.                               

Начальник Фінансового відділу                         Людмила ОЛЬШАНСЬКА         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь