A A A K K K
для людей із порушенням зору
Крупецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Генеральний план та план зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області»

Дата: 30.10.2020 12:21
Кількість переглядів: 2671

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Генеральний план та план  зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області»

 1. Замовник Крупецька сільська рада Радивилівського району Рівненської області
 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план та план зонування території населеного пункту є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території села та розробляється і затверджується в інтересах мешканців села Михайлівка з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Розробленням генерального плану та плану зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області визначено:

-   території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо змін меж населеного пункту;

-   основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

-   перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

-   пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

-   організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі,

-   напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

-   заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Основні показники генерального плану та плану зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період.

Генеральний план та план  зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області розроблено на підставі таких даних:

-   завдання на проектування проекту документу державного планування;

-   топографічна основа, виготовлена 2020 року у цифровому вигляді для масштабу 1:2000 системі координат УСК-2000;

-   довідки галузевих установ та організацій;

- пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села; інші документи та матеріали, надані сільською радою;

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

- ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»;

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Проект генерального плану виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» та ДСН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та інших нормативних документів.

3)Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення Генерального плану та плану зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану та плану зонування території охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села. Окремі види діяльності відносяться до таких, що до яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план та план зонування території населеного пункту визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план та план зонування території населеного пункту обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

Таким чином, генеральний план та план зонування території населеного пункту визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

4) Реалізація проектних рішень документу державного планування може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття.

Генеральний план та план зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області виконується з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон.

Вплив запроектованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсуви, селі, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

Зміни, які чинять шкідливий вплив на ґрунтовий шар та водне середовище, не відбудуться внаслідок відповідних проектних рішень та заходів.

Території проектних комунально-складських та інженерних об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього природного середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно-захисними смугами відповідно до санітарної класифікації. 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

 • збереження навколишнього природного середовища;
 • раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу;
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільної та виробничої техніки;
 • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо;

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території населеного пункту об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Територія села Михайлівка Радивилівського району Рівненської області межує з територіями, що мають природоохоронний статус. За межами села знаходяться території Державного підприємства «Дубенське лісове господарство».

 Також, розміщення об’єктів планової діяльності не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення – відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план та план зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області» передбачається розглянути «нульовий сценарій».

Альтернатива 1:«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документу державного планування,  а саме - містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області» та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток села є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 1. вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування у хронологічній послідовності;
 2. оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
 3. запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;
 4. збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;
 5. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах,тощо.
 1. консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 2. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 3. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

1) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

3)   здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів.

8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8) Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до п. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Розробка заходів та екологічних індикаторів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план та план зонування території населеного пункту с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області» подаються до Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області за адресою: 35541, Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Крупець, вул. Довга, буд. 68.

Відповідальна особа сільський голова Мошкун В.В.

Строк подання зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня оприлюднення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь